Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

POLITYKA PRYWATNOŚCI

HUMAN RES

(www.humanres.pl)

§ 1

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie i w granicach prawa, w tym w szczególności na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „Rozporządzenie”.

§ 2

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HUMAN RES Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Warszawie ul. Bagatela 10 lok. 6, 00-585 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 693821, REGON 368236223, NIP 7010714176.    

Dane kontaktowe: tel.+48 511730470, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

§ 3

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

a. w przypadku skierowania przez Panią/Pana do Administratora zapytania dotyczącego oferty dotyczącej działalności Administratora (dalej: „zapytania ofertowe”) - w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, w tym w szczególności w celu przedstawienia oferty;

b. w przypadku skierowania przez Panią/Pana do Administratora innych zapytań (dalej: „inne zapytania”) – w celu udzielenia odpowiedzi na inne zapytania.

§ 4

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w razie skorzystania z danych kontaktowych znajdujących się  na stronie internetowej www.humanres.pl w celu wysłania do HUMAN RES określonego zapytania są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez HUMAN RES (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), polegających na prowadzeniu marketingu bezpośredniego i podejmowaniu czynności promujących prowadzoną działalność, w tym udzielaniu informacji o tej działalności osobom zainteresowanym.

§ 5

1. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych zawartych w trybie art. 28 Rozporządzenia.

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w trybie art. 29 Rozporządzenia, w tym w szczególności przez osoby zatrudniane przez Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

§ 6

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytania, aż do czasu zakończenia korespondencji w przedmiocie zapytania.

2. Administrator przechowuje dane po upływie okresu wskazanego w ust. 1 w przypadku, gdy dalsze przechowywanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji obowiązków lub uprawnień wynikających z przepisów prawa.  

§ 7

1. Posiada Pani/Pan prawo:

a. dostępu do swoich danych, w tym w szczególności do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Pani/Pana dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, posiada Pani/Pan prawo do uzyskania dostępu do tych danych oraz do informacji wskazanych w art. 15 Rozporządzenia;

b. żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe, w tym także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych na zasadach wskazanych w art. 16 Rozporządzenia;

c. żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia Pani/Pana danych osobowych, jeżeli zachodzą okoliczności wskazane w art. 17 Rozporządzenia, w tym w szczególności, jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

d. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach wskazanych w art. 18 Rozporządzenia, w tym w szczególności, jeżeli kwestionuje Pani/Pan prawidłowość Pani/Pana danych osobowych;

e. wniesienia sprzeciwu w rozumieniu art. 21 Rozporządzenia w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) Rozporządzenia.

2. W celu skorzystania z uprawnień wymienionych w ust. 1 należy skontaktować się z Administratorem. 

§ 8

Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych w rozumieniu art. 20 Rozporządzenia, tj. prawo otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Pani/Pana danych osobowych dostarczonych Administratorowi oraz prawo przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi, ponieważ przetwarzanie Pani/Pana danych nie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

§ 9

1. Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie Pani/Pana danych następuje z naruszeniem przepisów prawa.

2. Organem właściwym do zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO).

§ 10

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania odpowiedzi na zapytanie. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości uzyskania odpowiedzi na zapytanie.

§ 11

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane. 

§ 12

Administrator udziela odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Z Administratorem można się skontaktować telefonicznie (+48 511730470), za pośrednictwem poczty elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

 

POLITYKA COOKIES

HUMAN RES

(www.humanres.pl)

§ 1

Ilekroć w dokumencie jest mowa o:

  • plikach cookies – rozumie się przez to dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, które zawierają nazwę strony internetowej będącej ich źródłem, unikalny numer oraz czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym;
  • operatorze serwisu – rozumie się przez to HUMAN RES Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Warszawie ul. Bagatela 10 lok. 6, 00-585 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 693821, REGON 368236223, NIP 7010714176;
  • serwisie internetowym – rozumie się przez to grupę powiązanych ze sobą stron internetowych o wspólnym adresie domenowym http://www.humanres.pl;
  • użytkownikach – rozumie się przez to osoby korzystające z serwisu, w tym w szczególności osoby wysyłające zapytania do operatora serwisu, jak również osoby przeglądające zawartość serwisu;
  • przeglądarce internetowej – rozumie się przez to oprogramowanie informatyczne służące do przeglądania stron internetowych.

§ 2

 

Serwis internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator serwisu wykorzystuje pliki cookies do:

  • ustalenia, czy serwis internetowy był uprzednio odwiedzany przez danego Użytkownika;
  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz do urządzenia, z którego Użytkownik korzysta;
  • do tworzenia anonimowych statystyk dotyczących w szczególności liczby odwiedzin.

§ 3

 

Standardowe ustawienia przeglądarek internetowych domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej w celu zablokowania automatycznej obsługi plików cookies. Szczegółowe informacje o sposobie zablokowania automatycznej obsługi plików cookies są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej.

§ 4

Operator serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą utrudnić lub uniemożliwić poprawne działanie stron internetowych, w tym także serwisu internetowego.

§ 5

 

Polityka Prywatności Operatora serwisu dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dostępna pod adresem internetowym: http://humanres.pl/polityka-prywatnosci.html .

§ 6

 

Operator serwisu udziela odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące korzystania z plików cookies. Z Operatorem serwisu można się skontaktować telefonicznie (+48 511730470), za pośrednictwem poczty elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.